Với hình thức đào tạo 3D sẽ tăng tính tương tác giữa học viên – học viên, giữa giảng viên – học viên… tăng hiệu quả học tập của các học viên.