NẾN BAO TRÙM – BỘ LOC NẾN BAO TRÙM

1. KHÁI NIỆM NẾN BAO TRÙM 

  • NẾN BAO TRÙM TĂNG

Nến bao trùm tăng là loại nến thường xuất hện ở cuối của 1 xu hướng giảm giá dài . Đặc điểm của loại nến này thường thấy là thân cây nến sau tăng bao trùm kín thân cây nến  giảm trước đó báo hiệu một lực tăng mạnh . Nến có giá mở cửa của cây nến sau (xanh) thấp hơn giá đóng cửa của cây nến giảm (đỏ) của xu hướng giảm trước đó . Và giá đóng cửa của cây nến tăng (xanh ) cao hơn giá mở cửa của cây nến giảm (đỏ) trước đó .

  • NẾN BAO TRÙM GIẢM

Nến bao trùm giảm là loại nến thường xuất hện ở cuối của 1 xu hướng tăng giá dài . Đặc điểm của loại nến này thường thấy là thân cây nến sau giảm bao trùm kín thân cây nến tăng trước đó báo hiệu một lực giảm mạnh . Nến có giá mở cửa của cây nến sau (đỏ) cao hơn giá đóng cửa của cây nến tăng (xanh ) của xu hướng tăng trước đó Và giá đóng cửa của cây nến giảm (đỏ) thấp hơn giá mở cửa của cây nến tăng (xanh) trước đó .

2. YẾU TỐ KẾT HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG