Tiến sĩ LÊ THẨM DƯƠNG

Cố Vấn
Chuyên gia Ngân hàng cao cấp

Chuyên gia Tài Chính – Ngân hàng