Fibonacci Academy là đơn vị đào tạo mang tính tư vấn, hướng đến việc nâng cao nhận thức, kiến thức, đặc biệt là năng lực tư duy cũng như khả năng tự hoàn thiện mình cho học viên.