Học viên của Fibonacci Academy sẽ nhận được nhiều ưu đãi tham dự các sự kiện chia sẻ, kết nối,…do Fibonacci Academy tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, giúp cho học viên không chỉ tiếp tục…