Toàn bộ chương trình Đào tạo được VIỆT HÓA, đảm bảo tính PHÙ HỢP với học viên Việt Nam trong môi trường Kinh doanh của Việt Nam khi học và đến khi áp dụng vào thực tế.